Motywacyjny System Gospodarki Odpadami

Motywacyjny System Gospodarki Odpadami EcoTechSystem śmieciomaty Wieluń recyklomaty

Motywacyjny System Gospodarki odpadami

Platforma EcoTech System

Celem Motywacyjnego Systemu Gospodarki Odpadami  jest zapewnienie efektywnego i prospołecznego sposobu segregacji odpadów „u źródła” powodującego zmianę zachowań i przyzwyczajeń mieszkańców oraz powszechną edukację z wykorzystaniem czynników motywacyjnych m.in. poprzez gwarantowany system nagród dla aktywnych uczestników projektu osiągających wysokie wyniki w segregacji odpadów opakowaniowych.

Ideą jest pokazanie użytkownikom, że segregacja ma sens i że się opłaca! Chcemy przekonać mieszkańców, że posegregowany czysty surowiec jest po prostu cenny, zbieranie go również im się opłaci.

Centralnym elementem Motywacyjnego Systemu Gospodarki Odpadami jest Platforma EcoTech System – system informatyczny zarządzający, monitorujący oraz rozliczający cały proces przepływu informacji i surowców wtórnych w czasie rzeczywistym. Surowce wtórne odbierane są z wykorzystaniem urządzeń do automatycznej segregacji, które podłączone są do Platformy EcoTech System.

Urządzenie do automatycznej segregacji odpadów – to w pełni zautomatyzowane urządzenie służące do przyjmowania uprzednio zdefiniowanych surowców wtórnych (np. aluminium, PET, metal, szkło). Automat przyjmuje tylko opakowania, które zostaną odpowiednio sparametryzowane. Urządzenie jest monitorowane i zarządzane centralnie za pomocą modułu administracyjnego, które na bieżąco wysyła informacje do Platformy EcoTech System o stanie pracy i poziomie napełnienia odebranymi surowcami wtórnymi.

Motywacyjny System Gospodarki Odpadami to innowacja w aspekcie procesowym i technologicznym  pozwalająca na synergię czterech grup projektu:

 1. mieszkaniec motywacja do segregacji
 2. samorząd osiąganie realnych poziomów odzysku i recyklingu
 3. przemysł recyklingowy – dostęp do czystych surowców wtórnych
 4. partnerzy biznesowi – promocja poprzez ekologię

Zasady funkcjonowania platformy EcoTech System:

Motywacyjny System Gospodarki Odpadami EcoTechSystem śmieciomaty Wieluń recyklomaty

Korzyści z uruchomienia Motywacyjnego Systemu Gospodarki Odpadami:

 • On-line dostęp gminy do raportów i danych z projektu
 • Nagrody dla uczestników projektu - motywacja do segregacji odpadów "u źródła"
 • Edukacja - budowa świadomości ekologicznej
 • Zmiana zachowań i przyzwyczajeń mieszkańców w zakresie segregacji odpadów
 • Zmniejszenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach
 • Zwiększenie poziomów recyklingu
 • Rozwój polskiego przemysłu recyklingowego
 • Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie spalania opakowań plastikowych w domowych instalacjach grzewczych (piece c.o.).
 • Wprowadzanie w życie nauk papieskiej encykliki "Laudato Si"
 • Wdrażanie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym - Circular Economy
 • Realizacja Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - Krajowe Inteligentne Specjalizacje dotyczące gospodarki odpadami